รับสมัคร \\\\\\\"อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)\\\\\\\"  
 

อบต.เด่นชัย เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

**หมายเหตุ : กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.

    ...........................................................

เอกสารประกอบการสมัคร
1) ใบสมัคร (รับที่เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย หรือปริ้นจากรูปแนบท้าย)
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

**หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย

    ...........................................................

หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครฯ ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปลัด อบต.เด่นชัย หรือหมายเลขโทรศัพท์ 054-069609

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2561 เวลา 09.51 น. โดย คุณ พลอยนภัส บุญสูง

ผู้เข้าชม 155 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
สงวนสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110
Call Center/โทรศัพท์ 054-069-608-9 โทรสาร.054-069-609
จำนวนผู้เข้าชม 2,195,642 เริ่มนับ 10 เม.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com